วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

รหัสวิชา 3000-1202 ชื่อวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา 3000-1202 ชื่อวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รหัสวิชา 3000-1202 ชื่อวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

จำนวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้เรียน (จำนวน.............. กลุ่ม) ได้แก่.................................................................................ชื่อครูผู้สอน นางสาววาสนา ทองปาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพ และปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและเจ้าของภาษา ฝึการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนาวัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใช้สำนวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง การอ่าน เพื่อความเข้าใจ บอกใจความสำคัญ ราบละเอียด ถ่ายโอนข้อมูลการเรื่องที่ฟังและอ่าน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง
5. บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียนบันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น